Kjo kontratë sigurimi ofron mbrojtje financiare për objektet e marra në sigurim sipas klasave të rrezikut të zgjedhura nga aplikanti për sigurim.

Objekti i sigurimit: Prona e palëvizëshme (ndërtesa) si dhe të gjitha makineritë dhe pajisjet të cilat ndodhen brenda saj.

Rreziqet e sigurimit:

  • Zjarri, rrufeja, eksplozioni, rënia e avioneve apo pjesëve të tyre;
  • Katastrofat natyrore (tërmeti, përmbytja, stuhia, breshëri);
  • Vjedhja.

Periudha e sigurimit: Një vit nga data që bihet dakort midis palëve.
 
Shuma e sigurimit: Vlera e ndërtesës dhe e pajisjeve; ( sipas deklaratave të klientit)

Tarifat: Mjaft konkurruese, dhe të ndryshueshme në vartësi të llojit të objektit që do të sigurohet, kushteve të tij dhe rreziqeve të zgjedhura.

Avantazhe konkuruese të Sigma Interalbanian VIG;

  • gamë e plotë rreziqesh të marra në sigurim;
  • kapacitet mbulues të madh të mbështetur nga risigurues të klasit të parë si dhe fuqia e grupit VIG;
  • shpejtësi dhe kualitet teknik në procedurat e marrjes në sigurim;
  • tarifa konkuruese.