Ky sigurim mbulon aksidentet që çojnë në prishje mekanike të makinerisë dhe aparatit.


Objekti i Sigurimit: Prishja e Makinerive.
Periudha e Sigurimit: Një vit.
Shuma e Sigurimit: Vlera e Makinerive.

Rreziqet e Sigurimit:

  • Shpërthimi Fizik;
  • Qarku i Shkurtër, shkaqe të tjera elektrike;
  • Akte keqdashëse;
  • Neglizhenca, gabimi njerëzor, mungesa e aftësisë;
  • Materiale defektoze, prodhim i keq;
  • Gabime të projektimit;
  • Testimi.

Tarifat: Janë shumë konkuruese dhe variojnë në varësi të Shumës së sigurimit, kushtet e makinerisë dhe viti i prodhimit.

Avantazhe Konkuruese:

  • Mbështetje nga kompanitë më serioze të risigurimeve;
  • Procedura të shpejta të marrjes në sigurim;
  • Profesionalizem i lartë në vlerësimin e riskut dhe dëmeve.