Sigurimi i përgjegjësisë profesionale, Është një lloj sigurimi, i dizenjuar që të mbrojë profesionistët ndaj përgjegjësisë që kanë për dëmet që mund të ndodhin për shkak të gabimeve dhe neglizhencës së tyre, gjatë kryerjes së detyrave profesionale.  Pjesa më e madhe e policave të përgjegjësisë profesionale, mbulojnë dëmet ekonomike ose financiare që mund t’i shkaktohen palëve të treta.

Në përgjithësi kjo policë kërkohet për profesionistë si inxhinierë, arkitektë, avokatë, doktorë, IT, etj.