Mireseerdhet ne Sigma Interalbanian - Vienna Insurance Group

Përgjegjësi

Përgjegjësi profesionale

Sigurimi i përgjegjësisë profesionale, Është një lloj sigurimi, i dizenjuar që të mbrojë profesionistët ndaj përgjegjësisë që kanë për dëmet që mund të ndodhin për shkak të gabimeve dhe neglizhencës së tyre, gjatë kryerjes së detyrave profesionale. Pjesa më e madhe e policave të përgjegjësisë profesionale, mbulojnë dëmet ekonomike ose financiare që mund t’i shkaktohen palëve të treta. Në përgjithësi kjo policë kërkohet për profesionistë si inxhinierë, arkitektë, avokatë, doktorë, IT, etj.

Me Shume

Përgjegjësi Civile

Është një produkt sigurimi që ndihmon në reputacionin e Biznesit, pasi mbulon dëmtimet e ndryshme trupore dhe materiale që mund tëi ndodhin Klientëve brenda ambjenteve të biznesit tuaj.

Me Shume