Certifikata e regjistrimit te personit te Tatueshem (NIPT)
   
Licence per ushtrimin e veprimtarise se sigurimit
   
VENDIM Nr. 73, datë 30.05.2012 per MIRATIMIN E DHËNIES NË SIPËRMARRJE TË FUNKSIONIT TË TRAJTIMIT TË DËMEVE TË SHOQËRIVE TË SIGURIMIT : "INTERALBANIAN" SH.A, "INTERSIG" SH.A DHE “SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP” SH.A